Privacyverklaring

Deze privacy verklaring heeft betrekking op alle producten en diensten geleverd door FacilityDeal B.V. Het regelt de verzameling en het gebruik van alle data in ons bezit. Leest u alstublieft deze privacy verklaring helemaal door.

De website van FacilityDeal (www.facilitydeal.nl) vraagt, tijdens het gebruik van deze website, om uw persoonlijke gegevens op te geven. De door FacilityDeal verzamelde persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, gebruikt in het kader van de bedrijfsvoering van FacilityDeal. De verzamelde data kunnen onder andere gebruikt worden door elektronische of geautomatiseerde middelen. 

FacilityDeal verzamelt niet meer persoonsgegevens van u (hierna: "persoonsgegevens") dan nodig is voor een goede dienstverlening. In een dergelijk geval zal FacilityDeal optreden als “verantwoordelijke” zoals bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna “Wbp”). De verzamelde persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, gebruikt in het kader van de bedrijfsvoering van FacilityDeal en worden niet langer bewaard dan de bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is verplicht.

De door FacilityDeal verzamelde persoonsgegevens kunnen door FacilityDeal worden gebruikt om contact met u op te nemen over de door u afgenomen diensten en producten en voor markt- of tevredenheidonderzoeken. Daarnaast heeft FacilityDeal het recht de betreffende gegevens - geanonimiseerd - voor andere doeleinden te gebruiken, zoals voor het uitvoeren van vergelijkingsonderzoeken, het verder ontwikkelen van haar diensten en het verrijken van de daaraan ten grondslag liggende concepten. Dit laatste recht blijft na beëindiging van de overeenkomst tussen u en FacilityDeal in stand.

Tenzij u bij het aangaan van de overeenkomst met FacilityDeal of op een later tijdstip daar verzet tegen heeft aangetekend, kan FacilityDeal uw persoonsgegevens ook gebruiken om u te informeren over andere producten en diensten van FacilityDeal en haar leveranciers.

FacilityDeal verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend aan leveranciers, met wie u via de website van FacilityDeal een overeenkomst heeft gesloten. Deze leveranciers mogen deze gegevens gebruiken voor de uitvoering van die overeenkomst. Daarnaast kan FacilityDeal in de volgende gevallen de persoonsgegevens of verkeersgegevens van u aan derden verstrekken:

a.Ter incasso van openstaande vorderingen;

b.Ten behoeve van het onderzoek naar uw kredietwaardigheid en betalingsgedrag;

c.In het kader van specificatie van de facturen, tenzij met u iets anders is overeengekomen;

d.Ten behoeve van het uitbesteden van werkzaamheden van FacilityDeal, waaronder begrepen het opnemen van contact met u;

e.In geval FacilityDeal daartoe krachtens wettelijke voorschriften of beslissing van een rechts- of overheidsorgaan verplicht of bevoegd is, waaronder in ieder geval begrepen in geval de verstrekking nodig is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van FacilityDeal of van de derde aan wie de gegevens worden verstrekt.

 

FacilityDeal maakt ten behoeve van haar dienstverlening en voor het gemak van u gebruik van zogenoemde cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op uw harde schijf geplaatst wordt door de server van een webpagina. Cookies worden op een unieke manier aan u toegekend en kunnen alleen gelezen worden door de server die de cookie geplaatst heeft. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Als u er echter voor kiest om uw browser zo in te stellen dat deze cookies weigert, dan zult u geen gebruik kunnen maken van de diensten van FacilityDeal.

FacilityDeal spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

De informatie die op de site van FacilityDeal verzameld wordt kan opgeslagen en verwerkt worden buiten de grenzen van uw land maar binnen de EU zone. Door gebruik te maken van onze producten en diensten, geeft u aan akkoord te gaan met deze verwerkingen, ook buiten uw eigen land.

De te verzamelen data worden verdeeld in verplicht en optioneel, zoals aangegeven bij de registratie procedure. De verplichte data zijn benodigd voor het leveren van het product of dienst door FacilityDeal en zonder deze data is dat niet mogelijk. De overige data worden verzameld om de producten en diensten van FacilityDeal te verbeteren. Het staat u vrij om deze data al dan niet te verschaffen.

Indien u namens een derde producten en/of diensten afneemt van FacilityDeal bent u verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van deze derde partij. Daarnaast bent u verplicht toestemming te hebben verkregen van de derde partij voor het gebruik van de data. U blijft als enige aansprakelijk voor de juistheid van deze data en voor het gebruik hiervan. 

De informatiesystemen en software van de FacilityDeal website behoeven bepaalde persoonlijke gegevens om te kunnen werken. De transmissie van deze data is een impliciet onderdeel van de internet communicatie protocollen. 

Deze data bevatten onder andere de IP adressen en domeinnamen van de computers van degenen die inloggen op de site, de URI (Uniform Resource Identifier) adressen van de aangevraagde bronnen, de gebruikte methode voor het aanvragen bij de server, de numerieke code van het antwoord van de server en andere parameters van het systeem en de IT omgeving van de gebruiker.

Deze data worden alleen gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de site te verzamelen en het functioneren van de site te monitoren. De data worden niet opgeslagen maar zouden eventueel gebruikt kunnen worden voor het bepalen van aansprakelijkheid in het geval van bijvoorbeeld cybercrime.

 

Rechten van u als klant

U heeft te allen tijde recht op inzage en eventueel correctie van persoonsgegevens. Hiernaast heeft u recht op het doen van een verzoek tot verzet, dat wil zeggen verwijdering van de gegevens indien persoonlijke omstandigheden dit rechtvaardigen. Indien de verwerking van data niet meer relevant is, doordat u bijvoorbeeld geen klant meer bent, kunt u eveneens verzoeken de data te verwijderen.

FacilityDeal zal op bovenstaande verzoeken binnen 4 weken schriftelijk antwoorden.

Contact:

FacilityDeal BV

Lichttoren 32

5611 BJ Eindhoven

Nederland